Wyszukiwarka:
 

zadania

 1. Reprezentowanie wspólnych interesów członków wobec organów władzy samorządowej, państwowej oraz instytucji krajowych i międzynarodowych.
   
 2. Udzielanie pomocy członkom związku w realizacji ich działalności gospodarczej poprzez:
 • organizowanie doradztwa i szkoleń jako instytucja szkoleniowa i doradcza
 • prowadzenie działalności  informacyjno-wydawniczej
 • prowadzenie agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa w zatrudnieniu
 • udzielanie członkom Związku wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej
 • udzielanie pomocy poprzez porady prawne i organizacyjne, interwencje, udzielanie informacji i rekomendacji oraz pomoc w uzyskaniu kredytów, pożyczek i dotacji
 • poszukiwanie najnowszych przyjaznych środowisku technologii
 • lobbing na rzecz branży - w tym: poprzez udział w procesie tworzenia prawa właściwego dla branży na wszystkich poziomach legislacji
 • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i techniczno-technologicznego
 • delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej oraz innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców
 • organizowanie szkoleń pracodawców i kadry zarządzającej, seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców
 • organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych
 • udział w pracach legislacyjnych i procedurach prawnych mających wpływ na prawa pracodawców.

3. Budowanie rosnącej pozycji rynkowej i konkurencyjnej członków Związku oraz ich ochrona przed nieuczciwą konkurencją
    poprzez:

 • zgłaszanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów praktyk nieuczciwej konkurencji prowadzonych wobec członków Związku oraz reprezentowanie ich przed organami właściwymi w orzekaniu w tych sprawach
 • prowadzenie pozasądowych (mediacyjnych) metod rozwiązywania sporów zaistniałych pomiędzy członkami Związku w sprawach gospodarczych i członkowskich oraz członkami Związku i innymi podmiotami w sprawach gospodarczych
 • tworzenie wspólnych planów marketingowego i megamarketingowego na poziomie zadań i celów Związku.
logowanie
Partnerzy:
 
Copyright © 2024 ZPPU