Wyszukiwarka:
 

Witamy

Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego powstał 12 października 2006 roku i zrzesza osoby fizyczne i prawne będące przetwórcami ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie unieszkodliwiania produktów powstałych po ich przetworzeniu, umieszczone na liście Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków a także zatrudnia pracowników do bieżącej działalności związku.

 

Aktualności

 Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego w Warszawie odnosząc się do uzasadnienia  do § 10 NTIII projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zdań ARiMR - KRM-110-99-14.pdf (vide str. 10 uzasadnienia do tego projektu) stwierdza, że jego treść jest nieprawdą. Z całą mocą i stanowczością stwierdzamy to, że wyżej przywołany przepis w żadnej z jego dyspozycji nie uwzględnia stanowiska podmiotów utylizacyjnych zgrupowanych w naszym związku, które wykonują ok. 60% zadania, którego ten przepis dotyczy.

Treść uzasadnienia do § 10 de facto należy nazwać stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi legitymizowanym socjotechniką polegającą na powoływaniu się na niepublikowany lub niejawny wyraz woli Ministra Finansów w tej sprawie.

 W tym stanie rzeczy twierdzimy, że konsultacje społeczne tego aktu prawnego, w którym związek był reprezentowany, były działaniem pozorowanym.

Uzasadnienie w swojej treści w  błąd wprowadza osoby i instytucje uczestniczące w procedurze stanowienia rzeczonego rozporządzenia. Zatem, akt ten w razie jego ustanowienia z uwzględnieniem przywołanego uzasadnienia będzie obarczony błędem i pozornością mogącymi stanowić podstawę jego nieważności. Związek o powyższym będzie zobowiązany powiadomić Prokuraturę Rzeczypospolitej Polskiej, Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wówczas, gdy wyżej wymienione błędy procedury legislacyjnej nie zostaną zaniechane i usunięte.

Warszawa, dnia 11.12.2014 r.

Zarząd i Rada Głowna

 Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego w Warszawie niniejszym informuje

o tym,  że z dniem 1 stycznia 2015 roku jego członkowie mogą być zmuszeni zaprzestać zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich lub usługi tego rodzaju dla producentów rolnych  wykonywać na zasadach pełnej za nie odpłatności  z tego powodu, ze wraz    z nastaniem Nowego Roku przestanie obowiązywać rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a władze Państwa Polskiego nie ustanowiły nowego aktu prawnego zastępującego jego działanie, do czego były zobowiązane z mocy Rozporządzenia Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich  za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ w sprawie właściwy oraz Minister Finansów w czasie od 25 czerwca 2014 roku nie ustalili treści  nowej w tej sprawie regulacji prawnej, która Radzie Ministrów umożliwiła by jej powzięcie, a hodowcom chociażby częściowe pokrycie strat finansowych i zminimalizowanie zdrowotno-sanitarnych zagrożeń w gospodarstwach rolnych powodowanych padnięciami zwierząt gospodarskich. 

W tym stanie rzeczy odpowiedzialność za skutki gospodarcze i zagrożenia dla epizootycznego bezpieczeństwa kraju spada na administrację rządową, która  w wymaganym czasie zaniechała ustanowienia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zapowiada niedotrzymanie przyrzeczenia publicznego co do jego treści potwierdzonej konsultacjami społecznymi.
 

Warszawa, 10 grudnia 2014 rok.

Zarząd i Rada Główna

logowanie
Partnerzy:
 
Copyright © 2015 ZPPU